Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

ЛЕВКІВСЬКА Лариса Миколаївна – академічний координатор проекту 

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

 

Наукові інтереси:

Корпоративна соціальна відповідальність в агробізнесі

Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах в умовах європейської інтеграції

Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку

 

Міжнародне стажування:

 • Сільськогосподарський коледж де Шартр, Франція (липень, 2008).
 • Агроекологічний коледж Кало, Данія (вересень, 2005)

Публікації:

 1. Швець Т.В., Левківська Л.М. Формування системи стратегічного планування в сучасному агробізнесі / Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монографія] / За заг. ред. Г.Є. Жуйкова, В.С. Ніценка. – Книга 3. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – С. 257-266.
 2. Розвиток малого бізнесу на місцевому рівні / [О. В. Скидан, О. Д. Ковальчук, В. Л. Янчевський, Л.М. Левківська та ін.]. – Житомир : ПП «Рута», 2013. – 353 с.
 3. Левківська Л. М. Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу / Л. Левківська, К. Кащук // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. - №12. – С. 38-41.
 4. Левківська Л. М. Формування та функціонування інтегрованих структур в агробізнесі / Л.М. Левківська, Т.В. Швець // Збірник наукових праць ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 234-242

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

 

LEVKIVSKA Larysa Academic coordinator

 

PhD in Economics, Associate Professor

Innovative Entrepreneurship and Investment Activities Department

 

Current research:

Corporate social responsibility in agribusiness
Agribusiness development at the basis of innovation and investment in terms of European integration
Formation and functioning of the agricultural market infrastructure

 

INTERNATION TRAINING:

 • Agricultural College de Chartres la Saussaye, France (July, 2008).
 • Kalо Organic Agricultural College, Denmark (September, 2005),

 

Publications:

 1. Shvets, T., Levkivska L. (2013), “Formation of strategic planning system in modern agribusiness”, in G. Zhuykova, V. Nitsenka (Ed.), Agribusiness: Problems, current state and development prospects, Collective monograph, No. 3, Odessa, pp. 257-266. (in Ukrainian).
 2. Skydan, O., Kovalchuk, O. & Levkivska, L. (2013), Development of the local small business, Ruta, Zhytomyr, Ukraine, 350 p. (in Ukrainian)
 3. Levkivska, L., Kaschuk, K. (2014), “Innovative software development enterprises in the agribusiness”, Scientific journal "Investment: Practice and Experience", No.12, pp. 38-41. (in Ukrainian).
 4. Levkivska, L., Shvets, T. (2015), “The formation and function of integrated structures in agribusiness”, Collection of research papers of Kyiv National Economic University, pp. 234-242. (in Ukrainian).

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.