Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

Зінчук Тетяна Олексіївна – керівник проекту

доктор економічних наук,

професор, зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

Наукові інтереси:

євроінтеграційні процеси в аграрному секторі економіки,

інклюзивна економіка, еволюція вітчизняної та європейської моделі сільського розвитку

 

Проекти:

2012 – “Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УТН ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України”, Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ

2010 –   “Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС”, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща

2006 – “Планування розвитку сільських територій”: нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України – обмін досвідом, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща

 

Публікації:

  1. Зінчук Т.О.Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна – ЄС / Т.О.Зінчук // Економіка АПК. – № 5. – 2015. – с. 79-84.
  2. Зинчук Т.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства Украины в условиях евроинтеграционной адаптации / Т.А.Зинчук // Устойчивое развитие. – Варна, Болгария. – 2014. – №15. – С. 40-45. [Електронний ресурс] / Режим доступа:

http://susdevjournal.weebly.com/1055109110731083108010821072109410.html

  1. Кон’юнктура та перспективи розвитку світових аграрних ринків: монографія / І.М. Волкова, О.М. Варченко, В.Є. Данкевич [та ін.]; за ред. Т.О. Зінчук. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 670 с. (особистий внесок: вступ, п.1; п.2; пп. 3.1.1; 3.1.2;4.1; 4.2; 4.4).
  2. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М.Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - 2012. –  320 с. (Особистий внесок: п. 6.2 Європейські аспекти гендерно орієнтованої політики сільського розвитку (у співавторстві), С. 270-284).
  1. Зинчук Т.О. Стратегия развития аграрного бизнеса Украины в условиях регіонального интеграционного выбора / Т.А. Зинчук / Kryzys Finansowy przebieg i skutki spoleczno – gospodarcze w Europie Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Slawomira Partyckiego. – Wydawnictwo KUL: Lublin, 2012. – Tom II. – P. 485-489.

 

 

E-mail: zintshuk@gmail.com

 

ZINCHUK TetyanaModule leader

Doctor of economy, Professor

Head of Management of Foreign Economic Activities Department

 

Current research:

Processes of European integration in agricultural sector of economy

Inclusive economy, the evolution of national and European model of rural development

 

Projects participation:

2012 – ““Conjuncture of world and regional markets of agro-food production of 01-24 UCG FEA groups and its influence on the market equilibrium of Ukraine’s agrarian market”, Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Zhitomir National Agroecological University.

2010 –   “Supporting the advisory services and other institutions functioning in the agrarian sector of Ukraine’s economy when accomplishing the program of the development of both agriculture and rural areas based on Poland and European Union experience”, Pomorie Advisory Committee, the Republic of Poland.

2006 –   Rural areas development planning”: new goals for agricultural advisory services in Poland and Ukraineexperience exchange, Pomorie Advisory Committee, the Republic of Poland.

 

Publications:

  1. Zinchuk T. Problems of the agricultural sector adaptation to the terms of a free trade zone Treaty Ukraine-EU” / Т.О.Зінчук // Економіка АПК. – № 5. – 2015. – с. 79-84.
  2. Zinchuk T. Sustainable agriculture in the Ukraine within European integration adaptation progress / Т.А.Зинчук // Устойчивое развитие. – Варна, Болгария. – 2014. – №15. – С. 40-45. [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://susdevjournal.weebly.com/1055109110731083108010821072109410.html
  3. Conjuncture and perspectives of world agricultural markets development: monograph / І.М. Волкова, О.М. Варченко, В.Є. Данкевич [та ін.]; за ред. Т.О. Зінчук. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 670 с. (особистий внесок: вступ, п.1; п.2; пп. 3.1.1; 3.1.2;4.1; 4.2; 4.4).
  4. Socio-economic development of agriculture and village: modern evaluation / [О.М.Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - 2012. –  320 с. (Особистий внесок: п. 6.2 European aspects of gender-oriented policy of rural development (у співавторстві), С. 270-284).
  1. Zinchuk T. The strategy of Ukrainian agribusiness development under conditions of international choice / T. Zinchuk / Kryzys Finansowy przebieg i skutki spoleczno – gospodarcze w Europie Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Slawomira Partyckiego. – Wydawnictwo KUL: Lublin, 2012. – Tom II. – P. 485-489.

 

 

E-mail: zintshuk@gmail.com